SETRI - Grup de Tècniques de Separació i Tractament de Residus Industrials

etiquetes

enginyeries industrials, química

canals

per Departament d'Enginyeria Química
Febrer 2011

Amplia pantalla Baixa resolució

descripció

El Grup de Tècniques de Separació i Tractament de Residus Industrials (SETRI), del Departament d'Enginyeria Química, centra la seva activitat en tres eixos: el desenvolupament de processos de separació, el desenvolupament i la validació de mètodes analítics, i l'estudi de la caracterització i el tractament de residus.

Visualitzacions False visualitzacions

Comparteix: al teu web

Comparteix: envia un correu electrònic

Comparteix: al Facebook

Comparteix: al Twitter

L’activitat del Grup de Tècniques de Separació i Tractament de Residus Industrials (SETRI) se centra en les línies d'actuació següents:

  • Desenvolupament de processos de separació, mitjançant diverses tecnologies, per tal d'aplicar-les a la recuperació de metalls d'alt valor afegit o a l'eliminació tant d'espècies metàl·liques com de contaminants orgànics. Entre les tecnologies en què s'ha treballat, destaca la utilització de processos d'adsorció/absorció utilitzant residus vegetals, biopolímers i també resines reactives i resines impregnades per a la eliminació de contaminants. També s'ha treballat en el desenvolupament de processos de separació basats en membranes líquides de diferent configuració.
  • Desenvolupament i validació de metodes analítics i de nous sensors per a la monitorització i control de paràmetres físics i químics d’interès industrial i ambiental. Basats en sistemes instrumentals de separació, tant cromatogràfics (HPLC) com electroforètics (CE), per a la determinació de dissolvents organoclorats (DOCs) i compostos orgànics volàtils de les gasolines (BTEX) en aigües i sòls. D'altra banda, es treballa en el desenvolupament de sensors químics basats en nous ionòfors o en compòsits per a la determinació de metalls contaminants i altres ions d'interès industrial i ambiental, així com en la determinació de les seves característiques de resposta. Aquests sensors s'implementen posteriorment en un sistema de monitorització. Aquest sistema integrat de monitorització basat en sensors químics ha estat totalment desenvolupat en els nostres laboratoris, tant pel que fa a la construcció del hardware, del sistema de gestió de fluids, com de la instrumentació virtual associada, i s'utilitza per al control a temps real dels processos de biosorció de metalls emprant residus vegetals.
  • Estudi de la caracterització i el tractament de residus. Líquids i sòlids d'origen industrial i nuclear, estudi de la gestió i minimització de residus industrials i el seu impacte ambiental, així com l'anàlisi, avaluació i modelització del comportament de contaminants en el medi ambient, en particular el comportament químic i la migració de diferents espècies a la geosfera. Entre les espècies examinades destaquen els actínids, així com diferents espècies contaminants com el crom i l’arsènic. En aquest sentit, també s'està estudiant la dissolució de l'òxid d'urani en diferents condicions experimentals, per tal de predir el comportament del combustible gastat, dipositat en una  formació geològica. En aquesta línia, es treballa en el desenvolupament de noves tecnologies de restauració de sòls i aqüífers contaminats per compostos, tant orgànics com inorgànics, tenint en compte el risc per a la salut humana i els ecosistemes.

 

I encara més...